REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti RB leasing, s.r.o.

Reklamační řád společnosti RB leasing, s.r.o. (dále „Společnost"), upravuje způsob komunikace klienta, případně potencionálního klienta (dále jen „Klient") a Společnosti v případech, kdy se Klient domnívá, že Společnost nedodržela podmínky vyplývající ze smlouvy o sjednaném produktu či službě, případně že postup Společnosti je v rozporu s platnými právními předpisy.

Ostatní podání Klientů budou posuzována jako podněty, žádosti či návrhy ke zlepšení.

 

Náležitosti reklamace, stížnosti

Reklamace či stížnost musí obsahovat následující informace o Klientovi a předmětu podání:

 • jméno, příjmení, případně datum narození u fyzické osoby nebo název obchodní firmy a IČO u fyzické osoby podnikající či právnické osoby;
 • číslo smlouvy, které se stížnost, reklamace týká, pokud bylo přiděleno
 • kontaktní adresa, sídlo firmy, telefonický či e-mailový kontakt pro urychlení a zjednodušení komunikace;
 • přesný popis reklamovaného případu včetně doložení kopií doplňujících dokumentů a případného požadavku na způsob řešení;
 • pokud podání neobsahuje všechny náležitosti, je Společnost oprávněna požádat Klienta o doplnění.

 

Způsob podání reklamace či stížnosti

Klient může uplatnit reklamaci či stížnost následujícími způsoby:

 • osobně v sídle společnosti. Pracovník sepíše s Klientem písemný záznam o reklamaci;
 • elektronicky e-mailem přímo na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
 • korespondenčně na adrese: RB leasing, s.r.o., Medkova 1723/6, 500 02 Hradec Králové;
 • telefonicky na telefonních číslech 495533257, 777217407
 • prostřednictvím datové zprávy na ID datové schránky 64gwfzn;

Anonymní stížnosti se nevyřizují.

V případě stížností, reklamacích podaných osobně, bude o jejich přijetí sepsán s Klientem záznam. V ostatních případech bude Společnost Klienta s potvrzením o přijetí reklamace kontaktovat nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení stížnosti/reklamace.

Do lhůt pro reklamace se nezapočítávají lhůty pro opravu či doplnění podání Klienta, jakož i pro dodatečné získání dokumentů od Klienta či třetích stran nezbytných k prošetření reklamace.

O způsobu vyřízení reklamace, stížnosti je Klient informován pro něj přijatelnou formou (osobně, telefonicky, e-mailovou poštou, písemně).

 

Lhůty k podání, vyřízení reklamace, stížnosti a způsob informování klienta o vyřízení

Reklamaci, stížnost je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistí důvody pro reklamaci, nejpozději však v promlčecí době stanovené příslušnými právními předpisy.

Lhůta pro vyřízení reklamace, stížnosti činí maximálně 30 kalendářních dnů od data přijetí podání Společnosti.

Pokud není možné reklamaci, stížnost uzavřít v uvedené lhůtě, je Klient informován o aktuálním stavu řešení, důvodech prodlení a o předpokládané konečné lhůtě k vyřízení.

 

Neuznání reklamace

Společnost je oprávněna reklamaci neuznat, a to zejména v následujících případech:

 • ze strany Klienta nejsou předloženy informace nutné k řádnému prošetření reklamace, a to ani v dodatečné lhůtě 10 dnů poskytnuté Společností pro doplnění;
 • uplynula promlčení lhůta;
 • případ řeší, případně řešil a již rozhodl soud či finanční arbitr.

 

Mimosoudní řešení sporu a informace o orgánu dohledu

V případě, že Klient Spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace ze strany Společnosti, má právo na mimosoudní řešení sporu prostřednictvím finančního arbitra, jehož kontaktní údaje jsou následující:

Kancelář finančního arbitra Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 tel. +420 257 042 094 e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www www.finarbitr.cz

Orgánem dohledu na činností Společnosti v oblasti spotřebitelských úvěrů je Česká národní banka, jejíž kontaktní údaje jsou následující:

Česká národní banka Senovážná 3, 115 03 Praha 1, zelená linka: 800 160 170 email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www ww.cnb.cz

 

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád jev plném znění zveřejněn na webových stránkách Společnosti a je k nahlédnutí v sídle společnosti.

O nás RB Leasing

O nás - RB leasing

Naše společnost byla založena 8.6.1993, kdy následně 13.11.1996 došlo k převodu obchodního podílu a společnost od té doby pracuje ve stejném personálním složení.

Společnost se od počátku zabývá zejména :

 • finančním leasingem - zejména kancelářské a výpočetní techniky, vybavení obchodů a kanceláří, chladící technikou, vybavením bytů, dodávky a realizace klimatizací, vzduchotechniky, zdravotnické a medicínské techniky, automobilů, atd.
 • ekonomickým poradenstvím - zpracování žádostí o úvěr, poskytováním porad ve věci podnikání
 • vedením účetnictví a daňové evidence - zpracování jednoduchého a podvojného účetnictví, včetně zpracování mezd, zastupování na úřadech
 • tvorbou software a zpracováním dat - zejména zpracování databázových systémů, skladových systém

Zákazník je pro nás prioritou.
Diskrétní a přímé jednání.
Žádné skryté poplatky a pokuty.


V souvislosti se zákonem č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, požádala společnost dne 1.3.2017 Českou národní banku o udělení licence k poskytování spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby. Společnost je oprávněna tyto služby poskytovat.
Licence k poskytování byla udělena ČNB dne 24.5.2018.

 

KLIENTSKÁ SEKCE